Küldetésünk

Ebben a világban az egyháznak, és azon belül minden helyi gyülekezetnek hármas feladata van. Ez a három alappillér olyan, mint a gyülekezet három lába, melyen egyensúlyban kell állnia. Ezek a pillérek a következők:

1. Isten felé: imádat

A gyülekezet - és azon belül minden egyes keresztény - elsődleges feladata Isten imádata. Az életünk értelme és célja nem az, hogy saját elképzelésünk szerint, és a saját örömünkre éljünk. Bár a mi céljaink sem elhanyagolandók, de mégis azért teremtettünk, hogy Istent dicsőítsük. "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt..., hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában..., hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban" (Ef 1:3-13). Ezért az istentiszteleteinkre is igaznak kell lennie Pál apostol szavainak: "A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek" (Kol 3:16).

2. A keresztények felé: szolgálat

A gyülekezeten belül felelősséggel tartozunk egymásért. Mindannyiunk feladata, hogy más keresztények felé szolgáljon, és eközben ugyanazt a lelkületet tanúsítsa, mint Jézus, aki maga is azért jött, hogy szolgáljon (Mt 20:28). A mások felé végzett szolgálatunknak az a célja, hogy mindannyian felnövekedjünk a hitünkben, és elérjük a Krisztusban való nagykorúságot. "Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben" (Ef 4:11-16).

3. A világ felé: bizonyságtétel

Keresztényekként nem tehetjük meg, hogy az evangélium életmentő üzenetét megtartjuk magunknak. Tovább kell azt adnunk a szavainkon és életvitelünkön keresztül, hogy mások is megismerhessék általunk Istent. Ebben a világban úgy élünk, mint Krisztus nagykövetei (2Kor 5:20). "Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: 'Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig'" (Mt 28:18-20).