Aliansz
Magyar Evangéliumi Szövetség

A Golgota Keresztény Gyülekezet az Aliansz - Magyar Evangéliumi Szövetség része.

A Magyar Evangéliumi Szövetség a legkorábban megalapított keresztény egységtörekvés szervezet Magyarországon. A magyar Aliansz létrehozására 1936-ban került sor Budapesten a Magyarországi Metodista Egyház akkori központjában (VI. ker. Felsőerdősor u. 5.). A szövetség tagjai elsősorban az evangéliumi hitvalló egyházak és közösségek soraiból kerültek ki, akik azonosulni tudtak a reformáció sarkalatos igazságaival, nevezetesen: a Szentírás isteni ihletettségéről és tekintélyéről, az emberi természet romlottságáról, a Krisztusban történt megváltásáról, az egyedül hit által való megigazulásról szóló alapigazságaival. (Forrás: Dr. Mészáros Kálmán: Aliansz Hírlevél, 2008. december)

Az Aliansz támogató egyházai, gyülekezetei:

Biblia Szól Egyház
Evangéliumi Barátság Egyház
Golgota Keresztény Gyülekezet
Magyar Evangéliumi Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Magyarországi Pünkösdi Egyház
Názáreti Egyház
Olajfák Gyülekezet
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség
Mahanaim Gyülekezet
Új Jeruzsálem Közösség
Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország

Az Aliansz hitvallása:

Hiszünk...

...a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély...

...az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik...

...a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel...

...az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül...

...a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre...

...a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében...

...a feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.